در این صفحه گزارش ماهیانه فروش نماد های بورس و فرابورس به صورت نموداری ارائه می شود. این نمودارها بر اساس بیشترین فروش تجمعی نسبت به سال مالی قبل همان نماد مرتب شده اند. گزارش ماهانه مربوط به وضعیت فروش شرکت های تولیدی و درآمد شرکت های خدماتی می باشد. این گزارش به صورت واهانه و در اول ماه شمسی به صورت مرتب در سامانه کدال منتشر می شود.

در این صفحه تمامی اطلاعات مربوط درآمد ماهیانه شرکت های بورسی و فرابورسی به صورت مرتب منتشر می شود. رتبه بندی بر اساس فروش کل سال نسبت به سال مالی قبل می باشد.