یکی از کاربردی ترین قابلیت های سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) امکان نوشتن فیلترهای متنوع برای گزینش نمادهای مورد نظر از دیتا بیس سازمان بورس می باشد.

۱ – نمایش نمادهایی که سه روز متوالی گذشته صف خرید داشته اند.

true==function() 
{
  (cfield0)="";
  (cfield1)="";
  (cfield2)="";
if((py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday < [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal
){
    return true;
}
}() 

2 – نمایش نمادهایی که از صف فروش به صف خرید رفته اند.

(pmin)==(tmin) && (pl)==(tmax)

3 – فروش قابل توجه حقوقی و خرید حقیقی (کد به کد حقوقی به حقیقی)

(tvol)> 1.25 * [is5] &&
((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) >= ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) &&
(pl)> = (pc) &&
(plp) > 0 &&
(ct).Buy_I_Volume > 0.5 * (tvol) &&
(ct).Sell_N_Volume > 0.5 * (tvol)
1

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *